free premium wordpress theme
DW Minion and WallPress Free Responsive WordPress Themes

The guys from DesignWall offer 2 Free Responsive WordPress Themes at premium quality.